Saturday, December 12, 2009

Chữa bệnh bằng dù đục


ối trời ơi! ai dám cho ông ta làm không nào?

No comments:

Post a Comment